sc336
1150~
n
s60014
1975~
Ìˌ
vgst5-22
520~
n
sOq88-1
679~
n
kE n 1150~ kE Ìˌ 1975~ vgvg n 520~  n 679~
vgsc294
485~
n
s؋ђ5-12
480~
Ìˌ
xRsHgV1259
680~
Ìˌ
ːsp106
330~
n
vgvg n 485~ kE Ìˌ 480~ ̑xRs Ìˌ 680~ ːː n 330~
sؒ2590
2598~
Ìˌ
xRsV2321
2650~
XtZ
s铌23-36
1500~
n
s򂪋u3300303
645~
n
kE Ìˌ 2598~ ̑xRs XtZ 2650~  n 1500~ kE n 645~
vs[516-2
510~
Ìˌ
s܏\57
350~
Ìˌ
vgs412
1486.5~
n
sؖc2732
480~
Ìˌ
vv Ìˌ 510~ kE Ìˌ 350~ vgvg n 1486.5~ kE Ìˌ 480~